top of page
rechermanagement.jpg

Recherchemanagement

Het is van het allergrootste belang om te waken over de efficiëntie van onze ingezette onderzoekscapaciteit. Door de permanente opvolging van de dossiers zowel naar capaciteit als naar resultaat voor de rechtbank, kunnen we een juiste inschatting maken.

 

Het bureau recherchemanagement waakt erover dat de behandeling van de dossiers op een efficiënte en effectieve wijze verloopt en dit binnen de kerntaken en de prioriteiten zoals bepaald in het Nationaal Veiligheidsplan.

Bij recherchemanagement is een ketenbenadering met procesmatige aanpak van groot

belan. Input, verwachtingen, keuzes, werkwijzen en beoogde effecten worden op elkaar

afgestemd. Binnen het recherchemanagement wordt ook nauw samengewerkt met tal van partners zoals de Federale Politie, Lokale Politie, Justitie en externe diensten.

RECHERCHEMANEGEMENT OP 3 NIVEAUS

De uitdagingen situeren zich op 3 niveaus van recherchemanagement:  

Strategisch recherchemanagement ​​​​​​​(beleidsmatig):

  • Afstemming zoeken tussen het opsporings- en vervolgingsbeleid;

  • De voorziene onderzoekscapaciteit afstemmen op beleidsprioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan en het Arrondissementeel Veiligheidsplan van de procureur des Konings;

  • De samenwerking en taakverdeling met de lokale politie optimaliseren;

  • Analyse, evaluatie en optimalisatie van het rechercheproces (income-outcome).

Tactisch recherchemanagement ​​​​​​​(beheersmatig)

  • Dossieroverschrijdend en fenomeengebonden in kaart brengen van het onderzoeksproces;

  • De fenomeengerichte en fenomeenoverschrijdende prioriteiten vertalen naar het operationele niveau.​​​​​​​

Zaakgericht recherchemanagement ​​​​​​​(operationeel en dossiermatig)

  • Volledig digitaal dossierbeheer in de voorziene tools;

  • Per dossier een onderzoeksplan voorzien om de doelstelling/tijd/capaciteit/technieken af te stemmen;

  • Introductie van een debriefing bij grootschalige onderzoeken, een analyse van het vonnis of sepot per dossier.

HET BUREAU RECHERCHEMANAGEMENT

Het bureau recherchemanagement waakt erover dat de behandeling van de dossiers op een efficiënte en effectieve wijze verloopt en dit binnen de kerntaken en de prioriteiten zoals bepaald in het Nationaal Veiligheidsplan.

Het bureau recherchemanagement volgt in de keten van het rechercheproces een aantal indicatoren op en verwerkt die in stuurborden. Deze stuurborden vormen een performant hulpmiddel om de juiste beleids- en beheersbeslissingen te kunnen nemen, zowel intern als extern politie.

Het bureau recherchemanagement houdt permanent zicht op de stand van de dossiers, de resultaten ervan (vervolging, sepot, …), de procesindicatoren (doorlooptijden, technieken, …), inputindicatoren (capaciteit, middelen, …) en outputindicatoren (IBN’s, aanhoudingen, …).

bottom of page