top of page
210222_DGJ_LAV_020_LD.jpg

Wat doet een FGP?

De federale gerechtelijke politie maakt deel uit van de geïntegreerde politie (federale politie én lokale politie).

We dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit van de gemeenschap.

Om dit doel te bereiken, steunt de federale gerechtelijke politie op een wettelijk kader en werkt daarnaast ook binnen een strategisch kader dat voor haar de bakens uitzet.
 

De opdrachten die de wet vermeldt, voeren we uit op nationaal en internationaal vlak. 

We bestrijden voornamelijk de zware en georganiseerde criminaliteit.

Er gaat veel aandacht naar het identificeren en opsporen van de daders, maar evenzeer naar de ontmanteling van de criminele organisaties en netwerken waar ze deel van uitmaken.

Het gerechtelijk onderzoek, de kern van onze job

De onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd onder de leiding van bevoegde overheden: de procureur des Konings of de Federale Procureur (we spreken dan over een ‘opsporingsonderzoek’), of een onderzoeksrechter (in dat geval spreken we over een ‘gerechtelijk onderzoek’).
Om een onderzoek te kunnen uitvoeren, moeten er mensen en middelen aan worden toegekend.

 

Hierbij wordt rekening gehouden met andere lopende onderzoeken, met de nationale prioriteiten en met de prioriteiten die de procureur des Konings voor zijn arrondissement heeft vastgelegd.

17_084_LAV_0029_LD.jpg
dgj-rechercheurs.jfif
De rechercheurs van de Federale Gerechtelijke Politie

De rechercheurs van de FGP zijn gespecialiseerde onderzoekers. Dat betekent dat zij een specifieke opleiding achter de rug hebben. Bepaalde functies, zoals bij de Regionale computer crime unit, misdrijfanalisten en financiële rechercheurs vereisen bovendien nog een meer doorgedreven training.


Daarnaast worden onze medewerkers voortdurend bijgeschoold in de diverse opleidingscentra van de politie en bij externe partners. Voor bepaalde functies worden rechercheurs aangeworven op basis van specifieke diploma’s (boekhouding, informatica, wetenschappen, ...)

 

De uitdagingen zijn velerlei. Onze rechercheurs opereren in een omgeving die razendsnel en op vele vlakken evolueert midden een globaliserende wereld. Zij moeten nieuwe, complexe wetten en middelen hanteren en worden volop geconfronteerd met de voortdurende technologische evolutie, vooral in telecommunicatie en informatica, en met criminele organisaties die zich permanent aanpassen aan de vooruitgang.

 

De rechercheurs krijgen steun van een aantal medewerkers die geen politieambtenaar zijn, met name de leden van het Administratief en Logistiek Kader van de politie (de zogenaamde ‘CALog-personeelsleden) die hen helpen en ondersteunen in alle taken die niet de hoedanigheid van politieman of -vrouw vereisen.

fgp-rechercheurs
Steun aan de lokale politie, taakverdeling en samenwerking

Het is ook de taak van de Federale Gerechtelijke Politie om gerechtelijke expertise en gespecialiseerde middelen en steun aan te bieden, voornamelijk aan onze collega’s van de lokale politie.

 

Zowel de lokale politie als de federale politie sporen de daders van misdrijven op. Om een goede samenwerking en optimale taakafbakening te verkrijgen wordt een richtlijn van het College

van Procureurs-generaal toegepast : de zogenaamde ‘COL 2/2002’.

 

Deze richtlijn verdeelt de taken en verzekert een coördinatie, hoofdzakelijk tussen de federale gerechtelijke politie en de recherchediensten van de lokale politie.

De complexiteit van onderzoeken die moeten worden gevoerd, zoals bepaald in de richtlijn, is daarbij de beslissende factor voor de toewijzing en behandeling ervan door het lokale of federale niveau.

 

Deze gespecialiseerde steun en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit kunnen slechts doeltreffend zijn als we hiervoor een specifieke expertise en samenwerking ontwikkelen.

 

Ook bij een goede taakverdeling, blijft het gerechtelijk speurwerk teamwerk dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een hele reeks partners binnen en buiten de geïntegreerde politie. Performant onderzoeken is inderdaad een zaak van “samenwerken” met tal van diensten en autoriteiten die elkaar aanvullen en versterken met het oog op een leefbare en veilige samenleving..

220203_iPolice_LAV_102_LD.jpg
bottom of page